Zamówienia

Zamówienia

Agencja reklamowa ARS NOMINEM Kraków, Warszawa, zamówienia, składanie zamówień
ZAMÓWIENIA

Agencja Reklamowa ARS NOMINEM przyjmuje zamówienia na produkty i usługi reklamowe tylko i wyłącznie na formularzu zamówienia sporządzonym pisemnie lub komputerowo. Wypełniony formularz należy podpisać i odesłać nam na adres: kalkulacje@grafika-reklamowa.pl

Pracownicy ARS NOMINEM bezpłatnie służą pomocą w wypełnieniu formularza i na życzenie podsyłają wypełnioną całość tylko do podpisu i akceptacji. Po złożeniu zamówienia Klientowi wystawiana jest faktura na płatność na zasadach określonych treścią zamówienia. 

WARUNKI ZAMÓWIENIA, o ile strony nie ustalą inaczej:
 1. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej drogą mailową lub na formularzu zamówień ARS NOMINEM z podaniem numeru NIP-u, dokładnego adresu, numeru telefonu, nazwisk osób zajmujących się zleceniem ze strony Zamawiającego oraz pieczęcią firmową i czytelnym podpisem osoby zamawiającej.
 2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z upoważnieniem ARS NOMINEM do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego.
 3. Szczegółowy kosztorys wykonania zlecenia, na podstawie którego będzie wystawiona końcowa faktura VAT zawsze zostaje umieszczony w pkt1 niniejszego zamówienia.
 4. Materiały przekazane przez Zamawiającego do wykonania projektu podlegają zwrotowi po wykonaniu zlecenia (nie dotyczy materiałów przesłanych e-mailem).
 5. Przy określaniu kolorystyki projektu (nadruku) należy posługiwać się systemem kolorów PANTONE lub CMYK.
 6. Wykonywanie nadruków/wydruków próbnych przez ARS NOMINEM jest odpłatne i podlega odrębnej wycenie.
 7. Wszystkie projekty, zdjęcia, wizualizacje i inne materiały wykonane przez ARS NOMINEM a nie zakupione przez Zamawiającego stanowią wyłączną własność ARS NOMIEM.
 8. Złożone zamówienie nie może być anulowane (tylko w wyjątkowych przypadkach za porozumieniem stron).
 9. Oferta lub ustalenie oraz zamówienie, powinno zawierać opis zlecanego zamówienia, jego całkowitą wartość, a także powinno jasno określać termin realizacji który może ulec zmianie na skutek awarii maszyn lub przyczyn losowych.
 10. Składając zamówienie w ARS NOMINEM, Zamawiający zobowiązany jest uiścić całą kwotę zamówienia w formie przedpłaty 100% wartości zamówienia na podstawie wystawionej przez ARS NOMINEM faktury. Wyjątek stanowią instytucje państwowe, które mają termin płatności 14 od otrzymania zamówienia.
 11. W przypadku wycofania się Zamawiającego z realizacji zamówienia jest on zobowiązany pokryć wszelkie poniesione przez Wykonawcę przy realizacji tego zamówienia koszty.
 12. Jeżeli płatność wynikająca z przedstawionych Zamawiającemu faktur VAT nie zostanie uregulowana w terminie, kwota należności może zostać powiększona o ustawowe odsetki, naliczane rozpoczynając od dnia następnego po dniu, w którym upływa termin płatności.
 13. Zakupiony przez Zamawiającego towar lub usługa pozostają własnością Wykonawcy do momentu całkowitego uregulowania płatności za ten towar/ usługę.
 14. Jeżeli Zamawiający zalega z płatnościami w stosunku do Wykonawcy, ten zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia kolejnego zamówienia przed uiszczeniem zaległych należności.
 15. ARS NOMINEM ponosi odpowiedzialność za zrealizowane zamówienie tylko i wyłącznie do wysokości jego wartości.
 16. ARS NOMINEM nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku przekroczenia terminu realizacji zamówienia. Reklamacje na towary z nadrukiem, na których nadruk nie został wykonany w ARS NOMINEM nie będą uwzględniane.
 17. W zalezności od materiału z jakiego dany gadżet jest zrobiony, nadruk reklamowy może przyjąć fakturę podkładu. Ta kwestia nie podlega reklamacji.
 18. Zamawiający może odebrać towar własnym transportem. W innym wypadku towar wysyłany zostaje pod wskazany adres za pośrednictwem przewoźnikam, z którego usług korzysta ARS NOMINEM. Koszty dostawy pokrywa Zamawiający. W przypadku wystąpienia opóźnienia z przyczyn od ARS NOMINEM niezależnych, Zamawiający zostanie natychmiast o tym poinformowany ale ARS NOMINEM nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie terminu dostarczenia przesyłki jeżeli jest ona następstwem okoliczności leżących po stronie przewoźnika.
 19. Reklamacji podlega jedynie towar zakwalifikowany przez pracownika ARS NOMIENM, jako uszkodzony lub niezgodny z zamówieniem. Nie mniej jednak w obowiązku Zamawiającego, pozostaje sprawdzenie całego zamówionego towaru, chcąc zareklamować go w całości. W przeciwnym razie reklamacji będą podlegać jedynie te egmeplarze towaru, które zostały zgłoszone jako wadliwe w korespondencji mailowej.

 Informacje o jakichkolwiek brakach ilościowych lub jakościowych winny być dostarczone w formie pisemnej w ciągu 7 dni od daty otrzymania towaru przez Zamawiającego.

 1. Zamawiający ponosi wszelkie koszty transportu związane ze zwrotem reklamowanego towaru. Reklamacja będzie rozstrzygana w terminie do 14 dni roboczych od momentu otrzymania przez ARS NOMINEM reklamowanego towaru.
 2. Po odsprzedaniu lub odstąpieniu towaru kolejnemu odbiorcy, odpowiedzialność za jakiekolwiek wady jakościowe i ilościowe przenosi się na Zamawiającego.
 3. Sprawdzenie towaru przed przekazaniem go komukolwiek należy do odpowiedzialności Zamawiającego. Reguła ta dotyczy towaru poddanego dalszym obróbkom (na których było wykonywane znakowanie reklamowe). W przypadku, gdy Zamawiający nabywa w ARS NOMINEM towar czysty (bez znakowania reklamowego) i podda go dalszej obróbce za pośrednictwem innej firmy niż ARS NOMINEM, wszelkie zwroty i reklamacje takiego towaru przerobionego w jakikolwiek sposób nie będą akceptowane. ARS NOMINEM nie uznaje odstępstw od tej reguły.
 4. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za posiadanie praw autorskich lub/oraz prawa do rejestracji znaku w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia.
 5. Wykonawca zastrzega sobie prawo zmiany cen w przypadku zmiany istotnych szczegółów zamówienia.
 6. Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie wykonanych przez Wykonawcę produktów i usług w materiałach reklamowych, na stronie www, jako części ekspozycji na targach branżowych oraz jako próbek możliwości technicznych i ofertowych Wykonawcy. Chyba, że ustalone zostanie inaczej między ARS NOMINEM a ZAMAWIAJĄCYM.
 7. Wszelkie zmiany odnoszące się do powyższych warunków wymagają formy pisemnej oraz akceptacji obu stron pod rygorem nieważności.
 8. Nie odebranie w terminie zamówionych produktów jakie ARS NOMINEM musi składować nie ze swojej winy powoduje powiększenie płatności o koszt ich składowania w wysokości 5zł/dziennie netto niezależnie od ich wielkości. Wyjątkiem są sytuacje jakie polubownie można uzgodnić z pracownikami ARS NOMINEM ? wymaga to jednak formy pisemnej.
 9. Spory powstałe w wyniku realizacji powyższych Warunków będą załatwiane w drodze polubownych uzgodnień. W przypadku braku porozumienia spór zostanie rozstrzygnięty na drodze sądowej przez Sąd właściwy dla siedziby ARS NOMINEM w Krakowie. ARS NOMINEM po upływie 7 dni od terminu płatności wysyła wezwanie do zapłaty, a kosztem przesłania tego wezwania obciąża adresata według rzeczywiście poniesionych kosztów pocztowych.
 10. Zdjęcia oferowanych przez ARS NOMINEM produktów mogą nieznacznie odbiegać od produktów jakie w rzeczywistości zostaną dostarczone zamawiającemu, niemniej jednak będą one spełniały funkcje określone w specyfikacji produktu.
 11. Wizualizacje nadruków przedstawiane są nieodpłatnie po złożeniu zamówienia. Wizualizacje nadruku są wizualizacjami poglądowymi wykonanymi na bazie dostarczonych przez zamawiającego materiałów. W celu dokładnego określenia wielkości nadruku niezbędne jest dosłanie pożądanych wymiarów nadruku jakie zostaną zweryfikowane przez pracownika ARS NOMINEM. Do określenia takich wymiarów jest potrzebny plik wktorowy jakiego przesłanie leży po stronie zamawiającego.
 12. W sprawach nieuregulowanych powyższymi ustaleniami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 13. Składając zamówienie w ARS NOMINEM Zamawiający przyjmuje powyższe ustalenia.

 UWAGA: usunięcie lub zmiana któregokolwiek z powyższych punktów, równoznaczny się z akceptacją oryginalnego, dostarczonego przez ARS NOMINEM formularza

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO", informujemy iż firma Marek Welzel ARS NOMINEM w przypadku złożenia zamówienia jest administratorem Twoich danych osobowych. Dane przetwarzane są w celach realizacji zamówienia/umowy/dostawy oraz w celach marketingowych. Zgodnie z rozporządzeniem RODO masz prawo wglądu w te dane, a także prawo ich korekty i usunięcia.